How To Fix iTunesMobileDevice.dll Missing Error - iTunesMobileDevice is Not Installed Windows 10/7/8

How To Fix iTunesMobileDevice.dll Missing Error - iTunesMobileDevice is Not Installed Windows 10/7/8

 


https://drive.google.com/file/d/14DatYcwyTKKxWfZAoqqt0S-b3YiJFoNN/view?usp=sharing
tải về, bỏ vào đây là xong
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved