bypass 12.4.7

bypass 12.4.7
Thử cái này đi anh, nhẹ hơn dễ boot
https://drive.google.com/file/d/16Qcf37WReL9NfCbAj5Eyp_-LVTVn2fXe/view?usp=drivesdk
login : anon
Pass: voidlinux
Sudo checkra1n

cái này mới ok nhé https://drive.google.com/file/d/1OLEmim-COo5H3y_G9dTqoi0cZOj5ODgc/view
đã test trên ip6 12.4.7 ok

ByPass xong tắt nguồn treo táo nhé ( hạng chế tắt nguồn )

nguồn : https://frpfile.com

muốn giống mac thì cài bản này (gõ lệnh 102 ra checkra1n 0.10.2)
https://drive.google.com/file/d/1E5LHQ-OWAUU0jsc9ir3L0NfQiaSRpVXo/view?usp=sharing

13.5 và 13.5.1 bypass bằng tool này ok
https://drive.google.com/file/d/13DakDMxU8n4H4M49j4LtfNk43SP5B8pU/view?usp=sharing
dùng checkra1n 0.10.2

Chi Tiết

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. AZSOFT unlock sữa chữa mua bán cài đặt - All Rights Reserved